محاسباتی که ذیلا مشاهده میفرمائید مربوط به طراحی سیستم SX جهت الکترووینینگ مس از محلول سولفات مس بدست آمده از فرآیند فروشوئی توده ای است. متاسفانه بدلیل انگشت شمار بودن اشخاص خبره در این زمینه، بعضی افراد تازه وارد خود را متخصص در این زمینه اعلام و اقدام به طراحی سیستم هائی میکنند که اکثرا سرمایه گذار را با مشکلات زیادی روبرو میسازد. به منظور رفع این نقیصه اطلاعات ذیل در دسترس همگان قرار گرفت تا اشخاصی غیر از مدعیان طراحی بتوانند جهت مقایسه به اعداد و ارقام مورد نیاز دست پیدا کرده و از ندانم کاری هائی که بعضا منجر به هزینه های فراوانی میگردد اجتناب بعمل آورند. امید است که این اطلاعات مفید فایده قرار گیرد. همچنین از خوانندگان محترم خواهشمندیم در صورت مشاهده اشتباه و یا دردست داشتن روشی کارآمدتر، اطلاعات خود را برای ما ارسال تا در تصحیح این محاسب استفاده شود. هرچند که این محاسبات بر اساس اطلاعات انتشار یافته توسط شرکت آلتا استرالیا پی ریزی شده که از اعتبار زیادی برخوردار است، لیکن هیچ بعید نیست که نخبگان ایرانی به راه حل بهتری دست پیدا کرده باشند. ضمنا متذکر میگردد که پس از اتمام محاسبات، جهت محاسبه قدرت موتور مخلوط سازها، اطلاعات محاسبه شده مربوط به پروانه همزن را باید به واحدهای امریکائی تبدیل و در سایت مذکور وارد نموده و قدرت موتور را دریافت نمایید. ورود تمامی اطلاعات خواسته شده در سایت مذکور الزامی نیست فقط نوع پروانه را راشتون 6 پره انتخاب، چگالی را 1 و بقیه اطلاعات انتهای جدول را وارد کرده و نتیجه را دریافت نمائید. ضمنا متذکر میگردد که محاسبات فوق در خصوص کاتد از جنس استنلس 316 به ضخامت 3 میلیمتر و آند ها از جنس آلیاژ سرب، کلسیوم و قلع نورد شده بضخامت 6 میلیمتر میباشند.
داده های آغازین
ظرفیت مورد نظر کارخانه EW (تن کاتد در سال)
محتوای مس در PLS (کیلوگرم در متر مکعب)
محتوای مس در محلول برگشتی (کیلوگرم در متر مکعب)
جریان حجمی محلول PLS (متر مکعب در ساعت)
جریان محلول ارگانیک (متر مکعب در ساعت)
ضریب کارمفید واحد (%)
تعداد روز های کاری در سال
نیاز PLS در شبانه روز(متر مکعب)
طراحی مخلوط ساز
نسبت قطر پروانه به قطر مخلوط ساز این نسبت میتواند بین 0.4 تا 0.6 انتخاب شود
زمان ماند در مخلوط ساز (دقیقه) معمولا بین 2 تا 3 دقیقه کافیست
حجم مخلوط ساز اولیه (متر مکعب)
حجم مخوط ساز ثانویه (متر مکعب)
قطر اسمی لوله های انتقال محلول (میلیمتر ) اگر قطر لوله کوچکتر از 63 میلیمتر بدست آمد بخاطر مشکلات عملی از 63 استفاده کنید
حجم فعال (متر مکعب)
نسبت حجمی محلول به ارگانیک این نسبت معمولا 1:1 گرفته میشود
قطر مخلوط سازها (متر)
ارتفاع کف کاذب مخلوط سازاولیه (متر) این اندازه را متناسب با قطر لوله انتخاب کنید
ارتفاع مخلوط ساز (متر)
ارتفاع لبه خالی مخلوط ساز (متر)
مجموع ارتفاع مخلوط ساز (متر)
طراحی حوضچه تفکیک
سطح فعال بستر آرام (متر مربع)
سرعت جریان (سانتیمتر در ثانیه) معمولا بین 3 تا 5 انتخاب میشود
عرض بستر آرام (متر) با تغییر سرعت جریان این اندازه را نزدیکترین به آنچه در بازار موجود است انتخاب کنید
طول فعال بستر آرام (متر) طول واقعی به اندازه تشکیلات ورودی و خروجی بزرگتر خواهد بود
عمق لایه ارگانیک (متر) بیست سانت مناسب است لیکن تا 30 سانت هم میتوان گرفت
عمق کل بستر آرام شامل 30 سانت لبه خالی (متر) شامل 30 سانت لبه خالی
مشخصات مدار جدایش مس از ارگانیک
محتوای مس الکترولیت غنی (گرم در لیتر) این مقدار تجربی است لیکن میتواند متفاوت باشد
محتوای مس الکترولیت برگشتی (گرم در لیتر) این مقدار تجربی است لیکن میتواند متفاوت باشد
جریان حجمی الکترولیت (متر مکعب در ساعت)
ارتفاع سد ارگانیک (ثابت) (متر)
ارتفاع سد الکترولیت (متغیر) (متر) قابل تنظیم بین 15 الی 25 سانت
مشخصات همزن داخل مخلوط ساز ها
سرعت خطی ایده آل نوک پروانه همزن (متر در ثانیه)
قطر پروانه (متر)
سرعت دورانی پروانه (دور در دقیقه)
قدرت موتور مورد نیاز همزن (کیلو وات) از دو عدد بالا برای محاسبه موتور مورد نیاز استفاده کنید
اکترووینینگ
چگالی جریان (آمپر بر متر مربع)
راندمان جریان (%)
ظرفیت مورد نظر (تن در روز)
عرض کاتد (متر)
ارتفاع مفید کاتد (متر)
سطح مفید کاتد دو رو (مترمربع)
تعداد کاتد مورد نیاز
تعداد کاتد در هر وان این عدد را تغییر دهید تا حداقل یک وان پالاینده داشته باشید
تعداد کل وان مورد نیاز
تعداد آند در هر وان
جریان حجمی در هر وان پالاینده (متر مکعب در ساعت)
تعداد وان پالاینده مورد نیاز(حداقل 1)
باقیمانده- وانهای تجاری
افت مس در هر وان (گرم در لیتر)
مس تولیدی در هر وان (کیلوگرم در روز)
جریان محلول در هر وان تجاری (متر مکعب در ساعت)
مجموع جریان در وانهای تجاری (متر مکعب در ساعت)
فاصله بین آند و کاتد
لبه خالی بالای سطح محلول (میلیمتر)
فاصله زیر کاتد تا کف وان (میلیمتر)
نوار عایق پائین کاتد ( میلیمتر)
فاصله کناری کاتد از دیواره وان (میلیمتر)
عرض نوار عایق کناری کاتد (میلیمتر)
عرض وان (متر)
ارتفاع وان (متر)
عرض آند (متر)
ارتفاع مفید آند (متر)
فاصله آخرین آند تا دیواره وان (میلیمتر)
طول نهائی وان (متر)
جریان رکتیفایر (آمپر)
ولتاژ خروجی رکتیفایر (ولت)
قدرت رکتیفایر (کیلو ولت آمپر)
حوضچه های PLS و رافینت
حجم مفید (متر مکعب)
ارتفاع مفید ( متر)
لبه خال (متر)
سطح تقریبی حوضچه (متر مربع)
ضلع تقریبی حوضچه مربع (متر) جهت پوشش از پلیمر HDPE یک الی 1.5 میلیمتر استفاده کنید
تانک ارگانیک باردار
زمان ماند (دقیقه)
حجم مفید (متر مکعب)
قطر و ارتفاع تقریبی تانک (متر) نزدیکترین سایز موجود را استفاده کنید
تانک تغذیه شناور
زمان ماند (دقیقه)
حجم مفید (متر مکعب)
قطر و ارتفاع تقریبی تانک (متر)
تانک الکترولیت غنی
زمان ماند (دقیقه)
حجم مفید (متر مکعب)
قطر و ارتفاع تقریبی تانک (متر) نزدیکترین سایز موجود را استفاده کنید
تانک الکترولیت در گردش
حجم مفید (متر مکعب)
قطر و ارتفاع تقریبی تانک (متر) نزدیکترین سایز موجود را استفاده کنید
تانک الکترولیت برگشتی
زمان ماند (دقیقه)
حجم مفید (متر مکعب)
قطر و ارتفاع تقریبی تانک (متر)
تانک کراد (مواد جامد نامطلوب)
حجم تقریبی (متر مکعب)
قطر و ارتفاع تقریبی تانک (متر)
تانک ذخیره (نگهداری)
حجم مفید (متر مکعب)