خرید

شرکت کویر زنگار مس کانی های حاوی مس اکسیدی از قبیل مالاکیت و کریسوکولا و آزوریت که در صد مس آنها بسته به فاصله تا شهر رفسنجان از ۲ الی ۲٫۵ کمتر نباشد را  طبق جدول پیوست نقدا خریداری مینماید.    

جدول عیار/قیمت