معرفی

شرکت کویر زنگار مس از نوع سهامی خاص بوده و در ۲۰ کیلومتری جاده رفسنجان یزد واقع است.